Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů v souvislosti s provozováním webu ods-vyskov.cz podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA, pobočka Vyškov, se sídlem Šilingrovo náměstí 257/3, 60200 Brno – město (korespondenční adresa: Šilingrovo náměstí 257/3, 60200 Brno) registrovaná v Rejstříku politických stran a hnutí, MV ČR, číslo: VS/1-870/91 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaj správce je email: info@ ods-vyskov.cz.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce při zpracování osobních údajů dbá na to, aby byly ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem. Osobní údaje zpracovává s účelovým omezením s ohledem na minimalizaci údajů, jejích přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost (čl. 5 GDPR).
 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a zákonných povinností správce.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje v rámci plnění předmětu své činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejm. o osobní údaje osob, které si přejí být v kontaktu s ODS.

Zpracovávanými osobními údaji jsou:

 • základní osobní identifikační údaje: jméno, příjmení, titul,
 • kontaktní údaje: korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, adresa na sociální síti,
 • další osobní údaje, které ODS zpracovává na základě Vašeho souhlasu.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. K jakým účelům jsou zpracovávány osobní údaje a jaký je k tomu důvod

 1. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu:
 • Pokud jste udělil(a) správci souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zpracovává správce Vaše osobní údaje pro konkrétní účel nebo účely, se kterým(i) jste souhlasil(a).
 • Může se jednat např. o zasílání informací a novinek prostřednictvím SMS zpráv nebo e-mailem, o marketingové účely apod.

V. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby v nezbytném rozsahu:
 • zajišťující služby provozování webu www.ods-vyskov.cz a další služby v souvislosti s provozováním webu www.ods-vyskov.cz,
 • zajišťující marketingové, účetní, právní a jiné služby.
 1. Příjemcem osobních údajů mohou být také orgány státní správy při plnění jejich úkolů.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb nebo cloudových služeb.

VII. Vaše práva 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 2. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů získaných před odvoláním souhlasu, stejně jako údajů, které je správce povinen uchovávat na základě zákonné povinnost.
 3. Máte právo vyžádat si kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení prostřednictvím personalizovaného přístupu chráněného heslem v případě elektronických dat.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Použití souborů cookie a analýza přístupů na webové stránky

 1. Zásady používání souborů cookie a analýzy jsou v samostatném dokumentu přístupném na adrese https://ods-vyskov.cz/cookie-policy/ 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 10. 2022.